if it had no voice

the heron might disappear–

this morning’s snow

Chiyo-jo

ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਆਵਾਜ਼

ਸਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੋਪ–

ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਬਰਫ

ਚਿਓ-ਜੋ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

جے ہندا بے آواز
سارس ہو جاندا الوپ
آہ سویرے دی برف

چیو-جوو

انوواد: امرجیت ساتھی