ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ
ਗੁਆਂਢੀਂਆਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ‘ਚ
ਰਿਧੇ ਸਾਗ

ਅਰੋੜਾ  ਗੀਤ