ਰੁਸਿਆ ਫੁੱਫੜ
ਫਸਿਆ ਖੁੱਡੇ ਚ
ਫੜਦਾ ਕੁੱਕੜ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ