ਟੈਗ

ਹਾੜ ਸੰਗਰਾਂਦ
ਮੁੱਖਵਾਕ ਸੰਗ ਰਲੀ 
ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕ

ਬਮਲਜੀਤ ਮਾਨ