ਮਸੀਤ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਗਲ ਲਗ ਕਹੇ 
ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ