ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ~
ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਬਾਪੂ ਦੀ 
ਆਖਰੀ ਜਾੜ੍ਹ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ