ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ–

ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਖੁਰ ਗਈ

ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਬਰਫ਼

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ