ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰਾ

ਨਿੱਕੀ ‘ਕੱਠਾ ਕਰੇ

ਆਥਣ ਲਈ ਬਾਲਣ

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ