ਵੀਰਤਾ ਤਮਗ਼ਾ ਪਾਕੇ

ਭੀੜ ‘ਚ ‘ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਮਾਂ

ਪੁੱਤ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਕੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ