ਟੈਗ

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ
ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਦੇ ਭਿੱਜੇ
ਵਰੀ ਦੀ ਲੀੜੇ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ