ਟੈਗ

ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ-
ਪਿੱਪਲ ਹੇਠਾਂ ‘ਕੱਠੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ