ਟੈਗ

ਨਵੇ ਵਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਦੀ ‘ਚ 
ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਅਰੋੜਾ ਗੀਤ