ਟੈਗ

ਪਰਵਾਸੀ ਬਿੱਲੀ-

ਜਮੇਂ ਛੱਪੜ ‘ਚੋਂ

ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ ਟਿਵਾਣਾ