ਪੱਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਬੇਬੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਠੇ ਕਰੇ
ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ

 

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ