ਟੈਗ

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 

ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਐ

ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ

 

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ