ਟੈਗ

ਸਰਘੀ ਦਾ ਵਾਕ 

‘ਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਕੇ ਉੱਠੀ 

ਘੂੜੀ ਨੀਂਦਰੋਂ ਰਾਤ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ