ਟੈਗ

ਡਾਕਟਰ ਕਰੇ ਤਿਆਰੀ

ਸੂਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੂ ਦੀ

ਕਿਲਕਾਰੀ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ