ਟੈਗ

ਅੱਸੂ ‘ਵਾ ਕਣਤਾਵੇ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੁੰਮਦੀ ਜ਼ੁਲਫ਼

ਗੋਰੀ ਗਲ੍ਹ ਬਚਾਵੇ

———

ਛੇੜੇ ਅੱਸੂ ‘ਵਾ

ਗੋਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲ੍ਹ ਨੂੰ

ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਰਹੀ ਬਚਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ