ਟੈਗ

ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਿੱਕੀ ਕੂੜੇ ਚੋਂ ਲੱਭੇ

ਅਣਚੱਲੇ ਪਟਾਕੇ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ