ਟੈਗ

ਪੱਤਝੜੀ ਸਵੇਰ ~ 

ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਪੱਤਿਆ ਚੜੀ 

ਸੂਰਜੀ ਘੁਮੇਰ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ