ਟੈਗ

ਸੁਹਾਗ ਪਟਾਰੀ

ਅੰਦਰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਡੱਬੀ 

ਉਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ 

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ