ਟੈਗ

ਅੰਮੀ ਦੀ ਪਟਾਰੀ 

ਅੱਧ ਕੱਤੇ ਗਲੋਟੇ ਨਾਲ 

ਪੂਣੀ ਸਾਰੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ