ਟੈਗ

ਢਲਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਮੰਜੀ ਬੈਠਾ ਬਿਰਧ ਜੋੜਾ

ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਝੱਲੇ ਪੱਖੀ

ਜਿੰਦ ਬਡਾਲੀ