ਟੈਗ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਰ
ਮੰਗੂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ
ਜਾਮਣ ਦਾ ਬੂਟਾ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ