ਟੈਗ

ਹਰਿਦਵਾਰ —

ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ

ਅੱਜ ਪੋਟਲੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ