ਟੈਗ

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ          

ਪਿੱਪਲ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆ ਹੋਈਆਂ

ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ