ਟੈਗ

ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ –

ਫ਼ੈਲੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੂੜੇ ਦੀ

ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂ

ਬਮਲਜੀਤ ਮਾਨ