ਟੈਗ

ਜੀਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ~

ਦਾੜ੍ਹੇ ਦੀ ਓਟ ‘ਚ ਟਿਕਾਵੇ ਚਿੜੀ

ਬਿਖਰੇ ਤੀਲੇ 

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ