ਟੈਗ

ਖੁੱਲਾ ਅੰਬਾਰ ~ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾਗੇ ਉਤਰੀ 

ਘੁੱਗੀਆ ਦੀ ਡਾਰ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ