ਟੈਗ

ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ

ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਲੱਭਦੇ 

ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ