ਟੈਗ

ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ —

ਬਾਬਾ ਸ਼ਵ ਆਸਣ ‘ਚ

ਘਰੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ