ਟੈਗ

ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ
ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ
ਪਜੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ