ਟੈਗ

ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ –

ਅੱਧ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 

ਡਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

for haiku

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ