ਟੈਗ

ਸੁੱਨਾ ਰਾਹ —

ਬਾਬਾ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ 

ਅਣਵਿਕੇ ਸਾਹ

Sanjay Snan