ਟੈਗ

ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰ

ਪੈਰਾਂ ਤਲ਼ੇ ਸਿਮਟਿਆ

ਕਾਮੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ