ਟੈਗ

ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ
ਜੱਟੀ ਜੱਟ ਬਰਾਬਰ ਗੁੁੱਡੇ
ਨਰਮੇ ਦਾ ਖੇਤ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ