ਟੈਗ

ਜੇਠੀ ਦੁਪੈਹਿਰ

ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਰੇਤ ‘ਤੇ

ਅੱਧੇ ਪੈਰ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ