ਟੈਗ

ਸੁੰਨਾ ਦੁਆਬਾ
ਖਾਲੀ ਘਰ ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ
ਪਰਦੇਸ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ