ਟੈਗ

ਰੁਮਕਦੀ ਲੋ ~

ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ

ਝੁਲਣ ਕਿਰਨਾਂ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ