ਟੈਗ

ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ –

ਸੱਖੀ ਚੱਲੀ ਪਰਦੇਸ

ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ

ਬਮਲਜੀਤ ਮਾਨ