ਟੈਗ

ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 

ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਮੰਗਤੇ ‘ਤੋਂ 

ਭਗਤ ਮੰਗੀ ਭਾਨ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ