ਟੈਗ

ਜੇਠ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ –

ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁੜਿਆ

ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡੱਡੂ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ