ਟੈਗ

ਤੰਦੂਰ ਭਖਾਇਆ

ਤਪਦੀ ਰਹੀ ਉਢੀਕਦੀ

ਮਾਹੀ ਨਾ ਆਇਆ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ