ਟੈਗ

ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ 
ਕਿਧਰੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 
ਉਲਝੀ ਚਾਨਣੀ

ਅਰੋੜਾ ਗੀਤ