ਟੈਗ

ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ
ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਨਜਰੀ ਪਿਆ
ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਨ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ