ਟੈਗ

ਭੱਖੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਸੁੰਨੀ ਗਲ਼ੀ ਦੋ ਪਾਂਧੀ
ਕਰਨ ਕਲੋਲ਼

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ