ਟੈਗ

ਝਰੋਖੇ ਬੈਠੀ
ਔਸੀਆਂ ਪਾ ਰਾਹ ਤੱਕੇ
ਢੋਲ ਪਰਦੇਸ

ਬ੍ਮਲਜੀਤ ਮਾਨ