ਟੈਗ

ਢਲੀ ਸਾਮ
ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਕੋਲ
ਮਾਣੋ ਦੀ ਗੇੜੀ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ