ਟੈਗ

ਧਰਨੇ ਤੋ ਵਾਪਸੀ
ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆਕੇ ਲਈਆਂ
ਲੌਂਗ ਲੈਚੀਆਂ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ