ਟੈਗ

ਠੰਢੀ ਮਿੱਠੀ ਛਬੀਲ
ਲੈ ਕੇ ਡੋਲੂ ਭੱਜੇ
ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਬਾਲ

ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ